Uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA – VIATICA TRAVEL D.O.O. 

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja - turističke agencije Viatica Travel d.o.o. (u daljnjem tekstu Viatica) i putnika odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu putnik).

Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije i putnik te nakon što putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Viatica primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnom prostoru i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Viatici dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

Viatica jamči provedbu programa kojeg organizira prema opisu aranžmana koji ste primili. Sadržaj aranžmana Viatica će ostvariti u potpunosti i naopisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u poslovnom prostoru Viatice, poslovnicama agencija koje Viatica ovlasti, putem telefaksa ili elektronske pošte. Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat ćemo da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.

3. CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana uključuje sve što je Viatica navela u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana, pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku Viatice u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene u kunama izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke Viaitce na određeni dan. Viatica zadržava pravo izmjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 8% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja većeg od 8%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze na nadoknadu štete. 

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Viaticu u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. PROMJENA PROGRAMA

Viatica ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1. i 6.). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret Viatice.

Viatica ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom nadatu situaciju. Viatica ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Viaticinim web-stranicama.

6. PRAVO VIATICE NA OTKAZ

Viatica može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa Viatice bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Viatica također može otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana Viatica objavljuje minimalan broj putnika. Viatica je dužna sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 (pet) dana prije početka aranžmana, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

7. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik može otkazati putovanje u pisanoj formi. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

- do 30 dana prije polaska Viatica naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn

- 29 - 22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

- 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana

- 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

- 7 - 0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onog u navedenoj ljestvici, Viatica zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i u slučaju promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Viatica zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkaza svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Viatica smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.

8. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Viatica je dužna brinuti o izvršenju usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Viatica je dužna putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Viatica isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Viatica je dužna putnika obavijestiti o stupnju rizičnosti putovanja u pojedine zemlje prema listi Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju kupac potvrđuje da je upoznat s predmetnom listom rizičnih zemalja.

9. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

- posjedovati valjane putne isprave

Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik Viatice će pomoći pod uvjetom da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Viatica može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Viatica ne jamči ishođenje viza.

- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenu za putovanje u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koje dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju Viaticu, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 7.

- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja

- pridržavati se kućnog reda u svim objektima te surađivati s izvršiteljem usluga u dobroj namjeri

- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem/predstavnikom Viatice

- prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju/predstavniku Viatice predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Viaticu te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Viatica otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara Viatici za učinjenu štetu.

10. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Viatica ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu (preporuča se najam i korištenje sefa), putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage. 

11. PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Viatice kod kojih se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage i osiguranje od rizika otkaza putovanja koja se nude za putovanja u zemlji i inozemstvu. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Viatice, pri čemu Viatica sudjeluje samo kao posrednik.

Prihvaćanjem ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen “paket” putnih osiguranja.

Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.

Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Viatica zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 7. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Viatica se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Viaticu, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. Ako je moguće, Viatica će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da se priloži pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora - ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik - nositelj ugovora - prigovor podnosi zasebno. Viatica neće primiti u postupak grupne pritužbe.

Postupak u vezi s prigovorom: Odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja/predstavnika Viatice, a ako ga nema - istu reklamira kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s pratiteljem/predstavnikom/izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara plaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će na nju odgovoriti.

Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s pratiteljem/predstavnikom/izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i eventualne račune za dodatne troškove. Viatica će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.

Viatica će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu nastajanja.

Dok Viatica ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

Uputa o podnošenju prigovora: Ovim putem se obavještvaju korisnici da mogu podnijeti pisani prigovor na naše usluge osobno u poslovnom prostoru Viatice ili putem e-maila. Na Vaš pisani prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije Viatica Travel u obavljanju i pružanju usluga u turizmu je Ministarstvo turizma, Samostalni sektor inspekcije, Trg Republike Hrvatske 9/1, Zagreb.

14. NADLEŽNOST SUDA

U smislu točke 13. ovih uvjeta, kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo pritužbe kod Viatice. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem Viatice, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj nadležan je sud u Zagrebu. 

15. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom, u slučaju stečaja Viatice putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži mogući način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

POLICA  ZA  OSIGURANJE  JAMČEVINE  TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA – Wiener osiguranje

16. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Viatica ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

POLICA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI – Wiener osiguranje 

17. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Viatica se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Viatice.

UPOZORENJE

Ovi posebni uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s Viaticom odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje koje organizira Viatica. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje općih uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja. Informacije objavljene na web stranicama www.viatica-travel.hr su informativnog karaktera i Viatica ne odgovara zbog eventualnih nenamjernih pogrešaka.